Statut

Statut
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

Postanowienia ogólne, zadania i cele

§ 1.
1. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zwane dalej Centrum, jest gminna instytucja kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej "ustawą",
2) postanowień niniejszego statutu,
2. Organizatorem Centrum jest Gmina Szydłów.
3. Gminne Centrum Kultury mieści się w Szydłowie przy ul. Targowej nr 3.

§ 2.
1. Centrum podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Szydłów, a z chwilą wpisu nabywa osobowość prawną.
2. Gminne Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę, adres, nr telefonu i NIP.
3. Centrum samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowa.

§ 3.
1. Centrum prowadzi działalność kulturalną, polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej.
2. Podstawowymi zadaniami Centrum są w szczególności:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury zwłaszcza rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuka,
c) rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
e) sprawowanie opieki nad zabytkami,
f) prezentacje dorobku regionalnych twórców,
g) promocja gminnej kultury i sztuki,
h) współpraca z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na terenie gminy oraz z innymi instytucjami i ośrodkami kultury,
3. Powyższe cele realizowane są miedzy innymi poprzez:
a) organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów, pokazów,
b) prowadzenie ognisk artystycznych i kół zainteresowań,
c) organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) organizowanie i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze,
i) prowadzenie działalności wydawniczej,
j) działalność instruktażowa i metodyczna.

§ 4.
Gminne Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarcza, z której przychody przeznaczone są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej - w szczególności polegającej na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń Centrum na cele kulturalne, handlowe, zebrania, pokazy, prezentacje, imprezy okolicznościowe, itp.
b) świadczeniu usług: obsługi i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych, wycieczek turystycznych, itp.,
c) organizowaniu bali i zabaw, szkoleń kursów, pokazów, dyskotek, wycieczek,
d) oprowadzanie wycieczek po zabytkach gminy,

§ 5.
Działalność gospodarcza Centrum nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 6.
1. Gminnym Centrum Kultury kieruje dyrektor, który zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor może zatrudnić swojego zastępcę.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy stosownie do postanowień ustawy.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością jednostki,
b) zarządzanie mieniem Gminnego Centrum Kultury,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie w stosunku do nich czynności pracodawcy,
d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych,
e) ustalenie rocznego planu działalności zawierającego co najmniej plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,
f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
g) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacje i dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7.
1. Przy Centrum działa Społeczna Rada Programowa zwana dalej Rada - jako organ doradczy.
2. Rada składa się z 3 członków powoływanych przez Wójta na okres 4 lat.
3. W skład Rady wchodzą:
a) przedstawiciel Wójta,
b) przedstawiciel komisji właściwej ds. kultury Rady Gminy,
c) przedstawiciele środowisk twórczych.
4. Członkowie Rady ze swojego grona dokonują wyboru przewodniczącego i sekretarza.
5. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Wójt, następnie zaś przewodniczący Rady.
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
7. Rada:
a) opiniuje przedłożony przez dyrektora projekt rocznego planu działania wraz z planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacje i dofinansowanie zadań własnych.
b) ocenia co najmniej raz w roku działalność Gminnego Centrum Kultury oraz sprawozdanie roczne z jego działalności.
c) opiniuje propozycje zmian statutu, a także może zgłaszać własne propozycje w tym zakresie.
8. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 8.
Szczegółowa organizacje wewnętrzna Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta oraz działających w ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Gospodarka finansowa

§ 9.
1. Gminne Centrum Kultury jest gminną instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawa gospodarki finansowej Centrum, jest roczny plan działalności przygotowany przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji pochodzącej z budżetu gminy.
3. Przychodami finansowymi Centrum są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu gminy,
4) darowizny, spadki, zapisy,
5) kredyty bankowe,
6) odsetki od lokat bankowych,
7) inne dozwolone prawem.
4. Dochód z działalności Centrum służy realizacji jego celów statutowych.
5. Ogólny nadzór nad działalnością finansowa Centrum, sprawuje Organizator.

Przepisy końcowe

§ 10.
Zmiana Statutu następuje w drodze Uchwały Rady Gminy.

- Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 roku
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

- Statut w wersji pdf