Zapytanie ofertowe

 

 

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza do  przedstawień oferty cenowych na wyżywienie do Punktów Przedszkolnych.

Ofertę cenową prosimy przekazać do Gminnego Centrum Kultury w wersji papierowj do 28 sierpnia 2017 roku na aders Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul.Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tel. 600630205

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu ,dostarczeniu i rozłożeniu wyżywienia dla dzieci w 2 Punktach Przedszkolnych w Solcu i Potoku w gminie Szydłów.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje warunku szczegółowego w tym zakresie.

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów (zupa, drugie danie) przez okres, co najmniej 3 miesięcy, dla co najmniej  30 osób. Spełnienie warunku jest jednoznaczne z przystąpieniem do złożenia oferty. Dalsze dokumenty będą wymagane w momencie podpisania umowy z wyłonionym oferentem.
 2. dysponowania potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje warunku szczegółowego w tym zakresie.
 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje warunku szczegółowego w tym zakresie.
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku szczegółowego w tym zakresie.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim (w przypadku składania jakichkolwiek dokumentów w języku innym niż język polski, należy przedłożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 2. Zaleca się wykorzystanie załączonych formularzy („FORMULARZ OFERTOWY” – stanowi załącznik).
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie w „Formularzu ofertowym” z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
 2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( dostarczenia, mycia termosów, podatku).

 

V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW          I SPOSOBU OCENY OFERT

1.  Przedmiot wykonywanej dostawy musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia .

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium „cena oferty brutto” o wadze 100%.

3.  W kryterium „cena oferty brutto” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu  wzoru:

najniższa cena oferty brutto

                                Liczba punktów  =  ------------------------------------------- x  100

                                                         cena oferty ocenianej brutto

 

4 . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5 .Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6 . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu,                                      ,dostarczeniu i rozłożeniu wyżywienia dla dzieci w 2 Punktach Przedszkolnych

 

 1. Zamawiający planuje, że:
 • dziennie należy dostarczyć 30 śniadań oraz 60 obiadów jednodaniowych w opakowaniach jednorazowych w dni nauki szkolnej do 2 Punktów Przedszkolnych

 

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według zamówień uczniów. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedniego.

Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 02 września 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresów przerw świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki.

Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień

 1. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy przedszkola, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać dekadowe jadłospisy na 4 dni przed kolejną dekadą, do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w MENU sugerowane, w ramach przyjętego limitu finansowego, przez Zamawiającego - będą dla Wykonawcy wiążące.
 3. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami   i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci.
 4. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem - pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dostarczanych posiłków gorących nie powinna spaść poniżej 63oC.
 5. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosuje rodzaje podawanych potraw (jadłospis powinien obejmować dania mięsne, pół mięsne oraz jarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Na jadłospisie winna widnieć gramatura i kaloryczność posiłków.
 6. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu – dekadówka  ( 5 dań - mięsnych, jarskich i zupy z wkładką mięsną)

- w tygodniu powinien być dostarczany, 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką oraz dwa razy w tygodniu zupy.

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych-konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym.

- ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także aktualne książeczki zdrowia.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 3. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste) środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
 4. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w  przedszkolu realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
 5. Wykonawca dostarcza naczynia jednorazowe. 
 6. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane                      z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom .
 7. Koszty związane ze sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający- nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu. Mycie i wyparzanie naczyń do przewozu – termosów odbywać się będzie na koszt i przez wykonawcę poza siedzibą zamawiającego. Koszt odpowiednich (posiadających odpowiednie parametry czyszczące) środków czyszczący  i higienicznych ponosi Wykonawca. Użyte środki muszą posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Państwowy Zakład Higieny.
 8. Do obowiązków Wykonawcy należeć również będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z dyrektorem Zamawiającego, za dostarczane posiłki;

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu gotowych posiłków na rzecz dzieci 

Realizacja poszczególnych dostaw będzie następować sukcesywnie, tj. wg  zamówienia złożonego przez  zamawiającego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza oferty

 

 

 

OFERTA

 

My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe

 

składamy niniejszą ofertę:

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

1 śniadanie  za cenę brutto  __________________ zł, słownie złotych:

1 obiad za cenę brutto  __________________ zł, słownie złotych:

 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości   stawki ........%

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Niniejszy Formularz należy wypełnić lub sporządzić wg poniższego wzoru, najlepiej zachowując ilość i kolejność kolumn zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (poniższa tabela), dokonanym przez Zamawiającego.
 2. Oferta zostanie oceniona z sumy wartości brutto za 2 posiłki dziennie(śniadanie, obiad jednodaniowy) dla jednego dziecka.
 3. Cena jednostkowa brutto winna zawierać wszelkie koszty (tj.: przygotowanie, transport, za- i rozładunek) związanych z realizacją przedmiotu zamówienia – lokal wydawalnia posiłków dla Zamawiającego –  przedszkole.

Tabela przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

 

 

Lp

Nazwa  produktu

Jedn. Miary

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT (%)

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6 (4x5)

7

8 (6x7)

 1.  

 Śniadanie

szt.

30

 

 

 

 

 1.  

Obiad jednodaniowy(3 razy w tygodniu drugie danie, dwa razy w tygodniu  pierwsze danie)

szt.

60

 

 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ:

 

X

 

 

 

 

 

                Osoba uprawniona do kontaktu:

Maria Stachuczy , tel. 41 3545313, 600630205 , adres email. gck@szydlow.pl, fax:  41 3545313

       IV.   Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:  28.08.2017 godzina: .15.30

       V.    Ofertę można:

a) dostarczyć osobiście na adres:  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów

b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3 , 28-225 Szydłów

z dopiskiem: punkty przedszkolne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.